Denominación documentos presentación telemática ejusticia.cat. Recordatorio

Recordatorio importante del ICPB con fecha 14 de junio de 2017 sobre la obligación de presentar una demanda o escrito telemático debidamente foliado, con identificación y título correspondiente.

Adjuntamos notificación del ICPB con todos los detalles:

Com a complement d’anteriors avisos i tenint en compte la propera obligatorietat de la presentació telemàtica d’escrits en l’àmbit mercantil, us recordem que, de conformitat amb el que disposa l’article 273.4 de la Llei d’Enjudiciament Civil, quan es presenti una demanda o un escrit telemàtic és necessari que estigui degudament foliat, amb identificació del títol corresponent.

Aquests documents pdf., tant l’escrit de demanda com els adjunts, han d’estar numerats i identificats en la pròpia denominació de l’arxiu, independentment de la descripció de l’apartat d’observacions que té el mòdul de la plataforma ejusticia.cat.


JUNTA ICPB

Noticias Procuradores Asociados